Ogłoszenia o naborach na granty

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Data publikacji: 28.11.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

7/2018/G

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza  nabór wniosków

o powierzenie grantu

w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

nr 3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.3
Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 12 grudnia 2018 r. do 27 grudnia 2018 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz: Poniedziałek-Piątek 7.30-15.30

 

Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem  www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Refundacja - wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że LGD otrzyma wyprzedzające finansowanie w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy

 

Beneficjenci pomocy

Grantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2017 r., poz. 772 z późn. zm.):
• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej
• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną

 

Grupy docelowe

organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, Parafie

 

Zakres tematyczny projektu grantowego :

(dot. pkt. 6.8. WoPP)

Zachowanie dziedzictwa Lokalnego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 772, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3:Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD  

Cel szczegółowy 3.3: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego
 i historycznego

Przedsięwzięcie 3.3.3: Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny grantów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

PUNKTACJA

 

Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.

Tak-20pkt
Nie – 0 pkt

0 lub 20

 

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

- realizował 1 projekt – 5 pkt.
- nie realizował projektów – 0 pkt.

 

0-10

 

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LSR.
Tak – 15 pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

 

Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

 

Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR

Tak – 15 pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

 

0-15

 

Operacja zakłada:

-  organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego

Tak - 5  pkt., Nie – 0 pkt.

-  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego 

Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.

- kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary 

Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.

-  promocję produktów i/ lub usług lokalnych 

Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.

-promocja  walorów turystycznych obszaru

Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt.

 

0 - 25

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu

30 PUNKTÓW

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Wysokość kwoty grantu

Wartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

 

Termin realizacji

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: grudzień 2018 r. –grudzień 2019 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: luty 2019 r. – październik 2019 r.

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach przedsięwzięcia 3.3.3

Zadania mające na celu rozwój infrastruktury stanowiącej dziedzictwo historyczno – kulturowe oraz promującej obszar LGD

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://www.lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

 

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki. (dot. Pkt. 6.7. WoPP)

 

Cel ogólny LSR

 

Cel ogólny 3 Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD  

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

Cel szczegółowy 3.3. : Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego

 

Przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 3.3.3. Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Wskaźnik

 

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim

 Liczba obiektów

4 obiekty

 0

2 obiekty

4 obiekty

2

Liczba operacji polegająca na wypromowaniu atrakcji turystycznych

Liczba operacji

4 operacje

0

2 operacje

4 operacje

                   

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.      W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek-Piątek  7:30 – 15:30

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.      Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

3.      Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

Ogłoszenie o naborze-PDF

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki.

 

Formularz wniosku o powierzenie Grantu

 

 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego prze Społeczność  na lata 2014-2020

- Zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów

- Kryteria wyboru operacji

- Umowa o powierzenie grantu

-Procedura grantowa wraz z załącznikami

- Regulamin organu decyzyjnego

 

 

 

Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie zmian klimatycznych

Data publikacji:28.11.201

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 6/2018/G


Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków

o powierzenie grantu

w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

Wzmacnianie Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

nr 2.2. Włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji
z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.2
Realizacja warsztatów kompetencyjnych

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 12 grudnia 2018 r. do 27 grudnia  2018 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku
w godz.: Poniedziałek-Piątek 7.30-15.30

 

Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem  www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Refundacja - wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że LGD otrzyma wyprzedzające finansowanie w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy

 

Beneficjenci pomocy

Grantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2017 r., poz. 772 z późn. zm.):
• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej
• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną

 

Grupy docelowe

Mieszkańcy, grupy de faworyzowane, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe

 

Zakres tematyczny projektu grantowego :

(dot. Pkt. 6.8. WoPP)

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych i środowiskowych.

Cel szczegółowy 2.2: Włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych

Przedsięwzięcie2.2.2: Realizacja warsztatów kompetencyjnych

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny grantów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

PUNKTACJA

 

Operacja przyczynia się do aktywizacji i podnoszenia kompetencji mieszkańców.

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

 

Czy projekt podniesie wiedzę mieszkańców na temat działań proekologicznych lub sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu

- Tak – 15 pkt, Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

 

Bezpośrednią i największa grupę docelową projektu stanowią grupy de faworyzowane:
- osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku życia – 10 pkt.;
- kobiety - 10 pkt.;
- osoby niepełnosprawne – 10pkt.;
- osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;

 

0-40

 

Operacja przewiduje zastosowanie innowacyjnych metod szkoleń/ warsztatów
- na obszarze LGD – 5 pkt.
- województwa – 10 pkt.
- kraju – 15 pkt.

 

 

0-15

 

Operacja preferuje wnioskodawców mających doświadczenie w organizowaniu szkoleń/warsztatów
Tak – 15 pkt., Nie – 0 – pkt.


0-15

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu

30 PUNKTÓW

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

52 500,00 zł (słownie pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)

 

Wysokość kwoty grantu

Wartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

 

Termin realizacji

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: grudzień 2018 r. – grudzień 2019 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: luty 2019 r. –październik 2019 r.

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach przedsięwzięcia 2.2.2

Zadania mające na celu podnoszenie kompetencji oraz promocji działań proekologicznych

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://www.lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

 

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki. (dot.pkt.6.7.WoPP)

 

Cel ogólny LSR

 

Cel ogólny 2 Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

Cel szczegółowy 2.2. Włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych.

 

Przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 2.2.2. Realizacja warsztatów kompetencyjnych

 

Wskaźnik

 

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba szkoleń/
warsztatów dla mieszkańców obszaru

 sztuka

 10 szkoleń

 0

 5 szkoleń

10 szkoleń

                   

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.      W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz.:

Poniedziałek-Piątek  7:30 – 15:30

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.      Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

3.      Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 


Ogłoszenie o naborze wniosków-pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki-pobierz

Formularz wniosku o powierzenie Grantu

 

 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego prze Społeczność  na lata 2014-2020

- Zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów

- Kryteria wyboru operacji

- Umowa o powierzenie grantu

-Procedura grantowa wraz z załącznikami

- Regulamin organu decyzyjnego

 

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

 

Data publikacji:17.09.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 5/2018/G

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków

o powierzenie grantuw ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

nr 3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.3
Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 1 października  2018 r. do 15 października  2018 r. do godz. 15.30

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek  2, 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku
w godz.:

 

Poniedziałek, Środa,Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9.00-17.00

Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Refundacja - wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że LGD otrzyma wyprzedzające finansowanie w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy

 

Beneficjenci pomocy

Grantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2017 r., poz. 772 z późn. zm.):
• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej
• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną

 

Grupy docelowe

organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, Parafie

 

Zakres tematyczny projektu grantowego (dot. pkt. 6.8 WoPP) :

Zachowanie dziedzictwa Lokalnego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 772, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3:Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD  

Cel szczegółowy 3.3: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego
 i historycznego

Przedsięwzięcie 3.3.3: Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny grantów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

 

Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.

Tak-20pkt
Nie – 0 pkt

0 lub 20

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

 

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

- realizował 1 projekt – 5 pkt.
- nie realizował projektów – 0 pkt.

 

0-10

 

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LSR.
Tak – 15 pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

 

Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

 

Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR

Tak – 15 pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

 

0-15

 

Operacja zakłada:

-  organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego

Tak - 5  pkt., Nie – 0 pkt.

-  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego 

Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.

- kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary 

Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.

-  promocję produktów i/ lub usług lokalnych 

Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.

-promocja  walorów turystycznych obszaru

Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt.

 

0 - 25

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu

30 PUNKTÓW

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Wysokość kwoty grantu

Wartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

 

Termin realizacji

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: grudzień 2018 r. – listopad 2019 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: luty 2019 r. – wrzesień 2019 r.

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach przedsięwzięcia 3.3.3

Zadania mające na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://www.lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

 

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki (dot. pkt. 6.7 WoPP).

 

Cel ogólny LSR

 

Cel ogólny 3 Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD  

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

Cel szczegółowy 3.3. : Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego
 i historycznego

 

Przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 3.3.3. Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Wskaźnik

 

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim

 Liczba obiektów

4 obiekty

 0

2 obiekty

2 obiekty

2

Liczba operacji polegająca na wypromowaniu atrakcji turystycznych

Liczba operacji

4 operacje

0

2 operacje

2 operacje

                   

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.       W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz.:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9.00-17.00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.       Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

3.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW- ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO (PDF)

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf) 

Formularz wniosku o powierzenie Grantu

 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego prze Społeczność  na lata 2014-2020

- Zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów

- Kryteria wyboru operacji

- Umowa o powierzenie grantu

-Procedura grantowa wraz z załącznikami

- Regulamin organu decyzyjnego

 

 

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

Data publikacji:03.09.2018r

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 4/2018/G

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków  

o powierzenie grantu w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego
 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

 Promowania Obszaru Objętego LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

nr 2.3. Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację innowacyjnych inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.3
Organizacja innowacyjnych form spędzania wolnego czasu

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 17 września  2018 r. do 01 października  2018 r. do godz. 15.30

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek  2, 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek- Piątek 7:30 – 15:30

 

Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Refundacja - wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że LGD otrzyma wyprzedzające finansowanie w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy

 

Beneficjenci pomocy

Grantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2017 r., poz. 772 z późn. zm.):
• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej
• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną

 

Grupy docelowe

Mieszkańcy, grupy de faworyzowane, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe

 

Zakres tematyczny projektu grantowego (dot. pkt. 6.8 WoPP):

 

 

 

 

 

Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych i środowiskowych.

Cel szczegółowy 2.3:Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację innowacyjnych inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach.

Przedsięwzięcie2.2.3: Organizacja innowacyjnych form spędzania wolnego czasu

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

 

Operacja służy  zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej

Tak – 20 pkt.
Nie – 0 pkt.
.

0 lub 20

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

 

Operacja przyczynia się do pobudzenia aktywności mieszkańców poprzez wykorzystanie innowacyjnych inicjatyw

Tak – 15 pkt.
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

 

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LGD

Tak – 10 pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 10

 

Operacja obejmuje zasięgiem  cały obszar LGD

- 3 gminy  -20 pkt.

- 2 gminy -  15 pkt.

- 1 gmina – 10 pkt.

 

 

0-20

 

Operacja przyczynia się do promocji lokalnych walorów
Tak – 15pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

0 - 15

 

Operacja przyczyni się do poszerzenia  oferty  w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu

- mieszkańców – 10 pkt.

- Turystów – 15 pkt.

- mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.


0-20

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu

30 PUNKTÓW

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Termin realizacji

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: grudzień 2018 r. – listopad 2019 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: luty 2019 r. – wrzesień 2019 r.

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach przedsięwzięcia 2.2.3

Zadania mające na celu pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację różnorakich inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach.

 

Wysokość kwoty grantu

Wartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://www.lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

 

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki. (dot. pkt. 6.7. WoPP)

 

Cel ogólny LSR

 

Cel ogólny 2 Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych i środowiskowych

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

Cel szczegółowy 2.3. Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację innowacyjnych inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach

 

Przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 2.2.3. Organizacja innowacyjnych form spędzania wolnego czasu

 

Wskaźnik

 

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba podmiotów które uzyskały wspracie

 sztuka

 10 imprez

 0

 5 imprez

5 imprez

                   

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.       W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek-Piątek  7:30 – 15:30

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.       Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

3.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW- PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH (PDF)

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf)

 

Formularz Wniosku o powierzenie Grantu wraz z załącznikami

 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego prze Społeczność  na lata 2014-2020

- Zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów

- Kryteria wyboru operacji

- Umowa o powierzenie grantu

- Procedura grantowa wraz z załącznikami

- Regulamin organu decyzyjnego

 

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

 Data publikacji:15.07.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 3/2018/G

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków

o powierzenie grantu

w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

nr 3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.3
Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 29 czerwca 2018 r. do 12 lipca  2018 r. do godz. 16.00

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek, 2 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Refundacja - wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że LGD otrzyma wyprzedzające finansowanie w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy

 

Beneficjenci pomocy

Grantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2017 r., poz. 772 z późn. zm.):
• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej
• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną

 

Grupy docelowe

organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, Parafie

 

Zakres tematyczny projektu grantowego :

Zachowanie dziedzictwa Lokalnego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 772, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3:Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD  

Cel szczegółowy 3.3: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego
 i historycznego

Przedsięwzięcie 3.3.3: Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny grantów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

 

Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.

Tak-20pkt
Nie – 0 pkt

0 lub 20

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

 

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

- realizował 1 projekt – 5 pkt.
- nie realizował projektów – 0 pkt.

 

0-10

 

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LSR.
Tak – 15 pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

 

Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

 

Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR

Tak – 15 pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

 

0-15

 

Operacja zakłada:

-  organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego

Tak - 5  pkt., Nie – 0 pkt.

-  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego 

Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.

- kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary 

Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.

-  promocję produktów i/ lub usług lokalnych 

Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.

-promocja  walorów turystycznych obszaru

Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt.

 

0 - 25

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu

30 PUNKTÓW

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         ( uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Wysokość kwoty grantu

Wartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

 

Termin realizacji

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: grudzień 2018 r. – listopad 2019 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: luty 2019 r. – wrzesień 2019 r.

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach przedsięwzięcia 3.3.3

Zadania mające na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://www.lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

 

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki.

 

Cel ogólny LSR

 

Cel ogólny 3 Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej  na obszarze LGD  

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

Cel szczegółowy 3.3. : Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego
 i historycznego

 

Przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 3.3.3. Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego

 

Wskaźnik

 

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim

 Liczba obiektów

4 obiekty

 0

2 obiekty

2 obiekty

2

Liczba operacji polegająca na wypromowaniu atrakcji turystycznych

Liczba operacji

4 operacje

0

2 operacje

2 operacje

                   

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.       W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
ul. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.       Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

3.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki (Word)-pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki.(PDF)-pobierz
Załącznik nr 2do wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”  (Word)-pobierz
Załącznik nr 2do wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” (PDF)-pobierz

 

 Przekierowanie do wniosków i umów - Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych-pobierz

Promowanie obszaru objetego LSR, w tym produktów i usług lokalnych

Data publikacji:15.06.2018r

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 2/2018/G

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o

o powierzenie grantu

w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

 Promowania Obszaru Objętego LSR, W TYM PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

nr 2.3. Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację innowacyjnych inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.3
Organizacja innowacyjnych form spędzania wolnego czasu

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 29 czerwca 2018 r. do 12 lipca  2018 r. do godz. 16.00

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek, 2 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Refundacja - wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że LGD otrzyma wyprzedzające finansowanie w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy

 

Beneficjenci pomocy

Grantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2017 r., poz. 772 z późn. zm.):
• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej
• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną

 

Grupy docelowe

Mieszkańcy, grupy de faworyzowane, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe

 

Zakres tematyczny projektu grantowego :

Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych i środowiskowych.

Cel szczegółowy 2.3:Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację innowacyjnych inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach.

Przedsięwzięcie2.2.3: Organizacja innowacyjnych form spędzania wolnego czasu

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

 

Operacja służy  zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej

Tak – 20 pkt.
Nie – 0 pkt.
.

0 lub 20

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

 

Operacja przyczynia się do pobudzenia aktywności mieszkańców poprzez wykorzystanie innowacyjnych inicjatyw

Tak – 15 pkt.
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

 

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LGD

Tak – 10 pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 10

 

Operacja obejmuje zasięgiem  cały obszar LGD

- 3 gminy  -20 pkt.

- 2 gminy -  15 pkt.

- 1 gmina – 10 pkt.

 

 

0-20

 

Operacja przyczynia się do promocji lokalnych walorów
Tak – 15pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

0 - 15

 

Operacja przyczyni się do poszerzenia  oferty  w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu

- mieszkańców – 10 pkt.

- Turystów – 15 pkt.

- mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.


0-20

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu

30 PUNKTÓW

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         ( uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Termin realizacji

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: grudzień 2018 r. – listopad 2019 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: luty 2019 r. – wrzesień 2019 r.

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach przedsięwzięcia 2.2.3

Zadania mające na celu pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację różnorakich inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach.

 

Wysokość kwoty grantu

Wartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://www.lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

 

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki.

 

Cel ogólny LSR

 

Cel ogólny 2 Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych i środowiskowych

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

Cel szczegółowy 2.3. Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację innowacyjnych inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach

 

Przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 2.2.3. Organizacja innowacyjnych form spędzania wolnego czasu

 

Wskaźnik

 

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba podmiotów które uzyskały wspracie

 sztuka

 10 imprez

 0

 5 imprez

5 imprez

                   

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.       W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
ul. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.       Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

3.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki (Word)-pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki.(PDF)-pobierz

Załącznik nr 2do wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”  (Word)-pobierz

Załącznik nr 2do wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” (PDF)-pobierz

Przekierowanie do wniosków i umów - Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych-pobierz

Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie zmian klimatycznych

Data publikacji:15.06.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 1/2018/G

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków

o powierzenie grantu

w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

Wzmacnianie Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

nr 2.2. Włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji
z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.2
Realizacja warsztatów kompetencyjnych

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 29 czerwca 2018 r. do 12 lipca  2018 r. do godz. 16.00

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek, 2 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Refundacja - wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że LGD otrzyma wyprzedzające finansowanie w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy

 

Beneficjenci pomocy

Grantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2017 r., poz. 772 z późn. zm.):
• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej
• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną

 

Grupy docelowe

Mieszkańcy, grupy de faworyzowane, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe

 

Zakres tematyczny projektu grantowego :

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych LSR– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych i środowiskowych.

Cel szczegółowy 2.2: Włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych

Przedsięwzięcie2.2.2: Realizacja warsztatów kompetencyjnych

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny grantów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

 

Operacja przyczynia się do aktywizacji i podnoszenia kompetencji mieszkańców.

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

 

Czy projekt podniesie wiedzę mieszkańców na temat działań proekologicznych lub sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu

- Tak – 15 pkt, Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

 

Bezpośrednią i największa grupę docelową projektu stanowią grupy de faworyzowane:
- osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku życia – 10 pkt.;
- kobiety - 10 pkt.;
- osoby niepełnosprawne – 10pkt.;
- osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;

 

0-40

 

Operacja przewiduje zastosowanie innowacyjnych metod szkoleń/ warsztatów
- na obszarze LGD – 5 pkt.
- województwa – 10 pkt.
- kraju – 15 pkt.

 

 

0-15

 

Operacja preferuje wnioskodawców mających doświadczenie w organizowaniu szkoleń/warsztatów
Tak – 15 pkt., Nie – 0 – pkt.


0-15

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu

30 PUNKTÓW

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         ( uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

52 500,00 zł (słownie pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)

 

Wysokość kwoty grantu

Wartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

 

Termin realizacji

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: grudzień 2018 r. – listopad 2019 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: luty 2019 r. – wrzesień 2019 r.

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach przedsięwzięcia 2.2.2

Zadania mające na celu podnoszenie kompetencji oraz promocji działań proekologicznych

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://www.lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

 

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki.

 

Cel ogólny LSR

 

Cel ogólny 2 Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych i środowiskowych

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

Cel szczegółowy 2.2. Włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem innowacyjnych inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach

 

Przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 2.2.2. Realizacja warsztatów kompetencyjnych

 

Wskaźnik

 

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba szkoleń/
warsztatów dla mieszkańców obszaru

 sztuka

 10 szkoleń

 0

 5 szkoleń

5 szkoleń

                   

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.       W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
ul. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.       Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

3.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki (Word)-pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki.(PDF)-pobierz
Załącznik nr 2do wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”  (Word)-pobierz
Załącznik nr 2do wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” (PDF)-pobierz

 

 Przekierowanie do wniosków i umów - Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych-pobierz

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"