Plan komunikacji

Plan komunikacji

 

1. Ankieta badania jakości usług doradczych przez Stowarzyszenie LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja"

 

Ankieta wersja Word - pobierz

Ankieta (.pdf) - pobierz

 

2. Ankieta monitorująca wdrażanie LSR w zakresie realizacji Planu Komunikacji przez Stowarzyszenie LGD "Trygon- Rozwój i Innowacja"

 

Ankieta wersja Word - pobierz

Ankieta(.pdf)-pobierz

 

 

 Plan Komunikacji Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oparto na następujących elementach:
   1.  Analiza i badanie obszaru Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” Raport Końcowy dokonany przez firmę BIOSTAT z Rybnika
   2.  Analiza i wyniki ankiety dla mieszkańców obszaru LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” obejmującego swoim zasięgiem Gminy Boguchwała, Lubenia oraz Świlcza, która została skierowana do mieszkańców w trakcie realizowanego przez LGD      

        poddziałania 19.1 „Wparcie Przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2020.
  3. Dotychczasowych doświadczeń, jakie LGD zdobyła w trakcie realizacji programu LEADER w ramach PROW na lata 2007-2013.

Celem planu komunikacji LGD jest bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji RSL (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników) wspieranie realizacji celów określonych w RSL przez zachęcenie beneficjentów, potencjalnych beneficjentów (w tym osób z grup defaworyzowanych) oraz mieszkańców obszaru LGD do korzystania z Funduszy Europejskich. Dostarczenie mieszkańcom LGD informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców i edukowanie w obszarze właściwej realizacji projektów oraz upowszechnianie efektów wykorzystania Funduszy Europejskich na obszarze LGD będzie bodźcem dla potencjalnych Beneficjentów do aplikowania o środki unijne, co znacznie zwiększy liczbę zrealizowanych inwestycji, a przez to wzmocni konkurencyjność i atrakcyjność Lokalnej Grupy Działania.

Komunikacja LGD z przedstawicielami poszczególnych sektorów będzie miała charakter działań informacyjno-promocyjnych, których zasadniczym i najważniejszy celem jest uzyskanie informacji zwrotnej od adresatów tych działań. Informacja zwrotna zapewni skuteczną obustronną komunikacje, która przyczyni się do skutecznego zaangażowania społeczności lokalnej w realizację RSL.

Istotnym w planie komunikacji LGD jest dotychczasowe doświadczenie we wzajemnej komunikacji, jakie LGD zdobyła w trakcie realizacji Programu Leader objętego PROW na lata 2007-2013 i jakie chce wykorzystać w trakcie realizacji działania LEADER objętego PROW na lata 2014-2020. Powyższe założenia potwierdzają rezultaty przeprowadzonej analizy wynikającej z Raportu Końcowego firmy BIOSTAT z Rybnika (podrozdział 2.4 Raportu Końcowego) oraz wyniki ankiety dla mieszkańców obszaru LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” obejmującego swoim zasięgiem Gminy Boguchwała, Lubenia oraz Świlcza. Ankietę wypełniło 100 osób, w ramach których, znaleźli się przedstawiciele wszystkich sektorów objętych obszarem RSL, którzy odpowiadając na jedno z pytań ankietowych „Jakie źródła pozyskiwania informacji o działalności LGD „Trygon - Rozwój i Innowacja” Pani/Pan Preferuje?” (ankieta dostępna w biurze LGD), wskazało jakie metody pozyskiwania tego typu informacji preferuje.  

     Wskazane w Raporcie Końcowym rezultaty oraz wyniki ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru LGD, potwierdzają dotychczasowe doświadczenia biura LGD w kontaktach z mieszkańcami obszaru LSR. Najbardziej skuteczną formą uzyskania informacji zwrotnej od mieszkańców na podejmowane przez biuro LGD działania komunikacyjne są bezpośrednie kontakty nawiązane w trakcie różnego rodzaju szkoleń, imprez plenerowych w których LGD występuje jako organizator lub jako uczestnik (imprezy organizowane przez LOK-i i GBP na obszarze LGD), uczestnictwo LGD w imprezach charakterystycznych dla środowiska lokalnego, regularnie odbywające się spotkanie aktywizacyjne z mieszkańcami obszaru SRL, (w których uczestniczą również osoby z grup defaworyzowanych). Drugim istotnym elementem komunikacji są ankiety wypełniane przez mieszkańców obszaru SRL rozdawane przez pracowników biura po zakończonych szkoleniach, spotkaniach informacyjnych i aktywizacyjnych, a także ankiety dostępne na stronie internetowej LGD. Ostatnim elementem mającym wpływ na komunikacje z przedstawicielami poszczególnych sektorów jest dostępność pracowników LGD i świadczone przez nich doradztwo. Oprócz tego że główne biuro LGD funkcjonuje w mieście Boguchwała ze względu na jej centralne położenie w obszarze LGD, jego pracownicy raz w tygodniu pełnią dyżury w Gminie Lubenia oraz w Gminie Świlcza celem zagwarantowanie jak największej dostępności dla mieszkańców obszaru SRL. W kontakcie z mieszkańcami obszaru uwzględniono również ogólne pośrednie metody komunikacji tj. ogłoszenia na tablicach informacyjnych, artykuły w prasie lokalnej, informacje udostępniane na stronach internetowych LGD i gmin – członków LGD, kolportaż ulotek, broszur i plakatów. Istotnym elementem ujętym w planie komunikacji jest odpowiednie dotarcie do osób z grup defaworyzowanych. Przyjęto następujące sposoby dotarcia do tych grup:

  1. osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia do 34 roku życia (informacje skierowane do osób zarejestrowanych w Gminnych Centrach Pracy, informacje skierowane do osób niezarejestrowanych poprzez radnych i sołtysów, GOPS, strona www LGD, strona www i Facebook urzędów Gmin, ogłoszenia w typowych miejscach dla ludzi młodych – stadiony, siłownie zewnętrzne, miejsca imprez i koncertów)
  2. kobiety (młode kobiety – ogłoszenia w okolicach placów zabaw dla dzieci, festyny, imprezy okolicznościowe, biblioteki miejsca w których pojawić się mogą młode kobiety z dziećmi, strona www LGD, strona www i Facebook urzędów Gmin,; kobiety starsze - kluby i stowarzyszenia seniorów, GOK-i, biblioteki, imprezy okolicznościowe)
  3. osoby niepełnosprawne – z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (informacje skierowane do stowarzyszeń osób niepełnosprawnych działających na obszarze gmin, strony www LGD i Gmin, ewentualnie informacje w oddziałach lub za pomocą PFRON)
  4. osoby powyżej 54 roku życia (kobiety i mężczyźni - informacje skierowane do osób zarejestrowanych w Gminnych Centrach Pracy, informacje skierowane do osób niezarejestrowanych poprzez radnych i sołtysów, GOPS, strona www LGD i urzędów Gmin, kluby i stowarzyszenia seniorów, GOK-i, GBP, imprezy okolicznościowe i sportowe).

 

 

Załącznik nr 5- Plan komunikacji- pobierz

 

Realizacja planu komunikacji 2016r.

 

 

GMINA

DATA

IMPREZA

Boguchwała

15.08.2016r.

„Dożynki Gminne”

Lubenia

04.09.2016r.

„Ziemniaczane Harce”

Lubenia

Boguchwała

Świlcza

Lubenia-28.08.2016r.

Niechobrz-09.09.2016r.

Bratkowice-18.09.2016r.

Spotkania aktywizacyjne na obszarze LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”

Świlcza

21.09.2016r.

Warsztaty dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców

Świlcza

15.10.2016r.

„XXXII Ogólnopolski Konkurs Tańca Tradycyjnego”

Boguchwała

27.09.2016r.

II Edycja Podkarpackie Dni Biznesu”

 

 

 

EFEKTY DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH PLANU KOMUNIKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ LGD „TRYGON – ROZWÓJ I INNOWACJA”

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” informuje, że w 2016 roku w ramach realizacji Planu Komunikacji celem dotarcia do jak największej liczby Beneficjentów oraz osób zainteresowanych głównymi założeniami LSR Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020 podjęła szereg działań komunikacyjnych, które przyczyniły się do efektywnego wdrożenia założeń przyjętych w Planie Komunikacji. LGD w 2016 r. podjęła następujące działania komunikacyjne.

Brała udział w imprezach charakterystycznych dla obszaru LSR oraz zorganizowała szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców. Aktywizowanie lokalnej społeczności odbyło się poprzez udział LGD

w imprezach organizowanych na terenie poszczególnych gmin, wchodzących w skład Stowarzyszenia, m.in. „Ziemniaczane Harce” w Straszydlu (gmina Lubenia)- liczba osób uczestniczących w imprezie wynosiła ok. 1 860 osób, liczba zainteresowanych, którym przekazano informacje na temat LGD oraz możliwości pozyskania środków finansowych na projekty realizowane w ramach strategii to  138 osób. „Dożynki Gminne 2016” w Woli Zgłobieńskiej  w Gminie Boguchwała – liczba osób uczestniczących w imprezie ok. 2 560 osób, liczba osób do której udało się przekazać informację na temat LSR i możliwości aplikowania to  78 osób."XXXII Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego” w gminie Świlcza- liczba osób uczestniczących w imprezie ok. 720 osób, liczba zainteresowanych realizacja LSR i pozyskaniem środków unijnych to  43 osoby. Podczas wszystkich imprez zorganizowanych przez LGD mieszkańcy obszaru objętego LSR mieli okazję zapoznać się z zakresem operacji realizowanych za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Na imprezach promowano działalność LGD, rozdawano materiały promocyjne takie jak ulotki informacyjne, długopisy, smycze, torby z nadrukiem, oraz udzielało informacji o możliwościach aplikowania o środki w ramach programu Leader realizowanego
w ramach PROW 2014-2020.Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” zorganizowała również spotkania aktywizacyjne (informacyjno – promocyjne) dla społeczności objętej działaniem LGD. Na spotkaniach informowano o głównych założeniach LSR , możliwości aplikowania oraz zasadach przyznawania dofinansowania. W Gminie Lubenia w spotkaniu uczestniczyło 80 osób, w Gminie Boguchwała 41 osób,
w Gminie Świlcza 65 osób. Oprócz spotkań aktywizacyjnych odbyło się również – Spotkanie dla przedsiębiorców z Gminy Świlcza, na którym również informowano o możliwości ubiegania się o środki unijne
i składania wniosków o przyznanie pomocy. Spotkanie liczyło 15 osób. Kolejne to Spotkanie dla przedsiębiorców z ZUS, jego głównym celem było przekazanie informacji na temat założeń LSR oraz możliwości aplikowania o środki unijne. Spotkanie liczyło 9 osób.

Szkolenia jakie przeprowadziło LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” w 2016 r. dla potencjalnych Wnioskodawców to:

1.       Szkolenie w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” ,

2.       Szkolenie w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”,

3.       Szkolenie w zakresie „Budowy i przebudowy dróg, gminnych i powiatowych”

Szkolenia przeprowadził  wykwalifikowany trener. W szkoleniach łącznie uczestniczyło 29 osoby z obszaru LSR. Zainteresowanie potencjalnych Wnioskodawców o możliwości ubiegania się o środki unijne było duże co przełożyło się na liczbę złożonych wniosków w ogłoszonych naborach w 2016 r. W naborze 1/2016 „Podejmowanie działalności gospodarczej” wpłynęło 26 operacji, na łączną kwotę 1 380 000,00 zł (wysokość limitu środków w ramach naboru 900 000,00 zł) w naborze 2/2016 „Rozwijanie działalności gospodarczej” wpłynęło 8 operacji, na łączną kwotę 1 195 418,10 zł (wysokość limitu środków w ramach naboru 500 000,00 zł).

Informowanie o obszarze objętym LSR odbywa się również przez bieżącą  aktualizację strony internetowej jako globalnego medium przekazu informacji. Ukazały się także ogłoszenia w mediach lokalnych: „Wiadomościach Boguchwalskich”, kwartalniku „Trzcionka” oraz dwumiesięczniku „Wiadomości Gminy Lubenia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"